City of Los Angeles Founded 1781
L.A. City Votes! Logo
City of Los Angeles City Clerk White Background Logo

TAGALOG
 

Ang Lungsod ng Los Angeles at ang Pagppatala at Pagpaparehistro ng County ng Los Angeles ay mayroon mga sariling tungkulin para sa pagpapatupad ng halalang panglungsod municipal. Ang bawat is ay inatasang magbigay ng isinaling materyales ng panghalalan.

Bilang pagtupad sa pederal at lokal na batas, ang Opisina ng City Clerk-Sangay ng Halalan ay nagbibigay ng serbisyo sa mga botante na nangangailangan ng tulong sa Armenian, Intsik, Parsi, Hindi, Hapon, Khmer, Koreano, Ruso, Espanol, Tagalog, Thai at Biyetnamis.

Kabilang sa mga serbisyo ay teleponong matatawagan sa ibat-ibang wika at Ingles at isinaling materyales na panghalalan na maaring idownload ay nakalista sa ibaba:

 Gabay para sa Botante 

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa: 

Office of the City Clerk - Election Division
555 Ramirez St., Space 300
Los Angeles, CA 90012
(213) 978-0444
(888) 873-1000
(800) 994-8683 Hotline sa Iba't-ibang Wika 

Ang mga sumusunod na mapagkukunan at mga inpormasyon ay makukuha sa County. Para makuha ang iyong Lugar ng Botohan at Sampol na Balota, pindutin dito. Para humiling ng isinaling Sampol na Balota o impormasyon tungkol sa Pagrehistro Para Bumoto, Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo at ng lahat ng mga Operasyon sa Araw ng Halalan, paki kontak:  

Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk
12400 Imperial Highway
Norwalk, CA 90650
(800) 815-2666
www.lavote.net

Office of the City Clerk
555 Ramirez Street, Space 300, Los Angeles, CA 90012
Tel: (213) 978-0444            clerk.lacity.org/elections                                                                                                           

Facebook   Twitter   YouTube   Instagram

Solid blue 1920px rectangle. Outline of city structures on top of this rectangle